Certifiering


Bakgrund
  
Inom el-området är det lagstadgat att de som installerar sådana system, skall ha erforderlig kunskap och erfarenhet. Detta säkerställs med en utbildning och examen som ger behörighet. Något liknande upplägg har inte funnits inom hydraulikområdet, trots att hydrauliska system används i sammanhang, där felfunktioner eller haverier kan innebära risk för att människor kommer till skada eller kan resultera i stora kostnader för produktionsbortfall och reparationer. Vem som helst har kunnat ge sig på att installera ett hydraulsystem eller börja trimma ett sådant. Upphandlare av hydraulik har svårt att veta om en anbudsgivare har erforderlig kunskap och erfarenhet.Syftet med certifiering är att eliminera detta problem och säkerställa att alla, som på något sätt är involverad i konstruktion, installation, underhåll och reparation av hydraulsystem, skall ha erforderlig kunskap.

Personcertifiering
Systemet för certifiering har utarbetats av HPF tillsammans med Skogsindustrins Hydraulteknik & Underhåll, SHU, Stålindustriernas AUH-grupp, Högskolan i Dalarna och Nätverk Hydraulik i Dalarna.

Certifikat kan erhållas för tre yrkeskategorier: 
  • Operatör
  • Montör 
  • UH-tekniker 
  • Konstruktör

För att få certifikat krävs tentamen (Examinator Högskolan i Dalarna) för de delkurser som gäller för respektive yrkeskategori och att ett visst krav på medelbetyg är uppfyllt. En viss tids relevant yrkeserfarenhet erfordras också. (Se nedan för en detaljerad beskrivning).
Information om tentamenstillfällen finner du på Högskolans hemsida www.du.se/sv/hydraulikkompetens
Information om CETOP certifierade utbildningsplatser i Sverige finner du på CETOPs hemsida  

För närvarande finns det ca 192 personer med gällande certifikat för kategorierna Operatör, MontörUH-tekniker och Konstruktör 68 st. Ett tiotal av dessa hade dessutom erhållit fullständigt certifikat.

Nu är det även möjligt att erhålla CETOP nivå 3 certifikat för Underhållstekniker.

Artiklar om certifieringen har publicerats i flera tidskrifter bland annat i Ny Teknik, Fluid Scandinavia och Underhåll & Driftsäkerhet. Artikeln i Fluid Scandinavia finns som särtryck fritt att skriva ut och sprida.

Högre yrkesstatus -bättre säkerhet med certifierade hydraultekniker (högupplöst, 5.9MB)
Högre yrkesstatus -bättre säkerhet med certifierade hydraultekniker (lågupplöst, 900kB)


Hur ansöker man om certifikat
Ansökan om certifikat skall insändas till HPF:s kansli på en för detta ändamål speciellt utformad blankett som du hittar tillsammans med mer information i menyn till höger.

Kontakta Agneta Larsen (e-post: agneta.larsen@branschkansliet.se) på sekretariatet om du vill ha mer information om certifiering